Mokuyo Shinbijyutsukan

  • Art Director
    Yoshiaki Irobe
  • Designer
    Yoshiaki Irobe, Nozomi Morisada
  • Client
    East Press